Bodem scannen met Agrometius en Bodemkundige Dienst van België

SIZED_IMAG4302

Agrometius en de Bodemkundige dienst van België slaan de handen in elkaar om landbouwers nog meer toegang te geven tot precisielandbouw. Om de bodems beter in kaart te brengen en zo de opbrengsten te optimaliseren stelt Agrometius de Veris bodemscanner voor. De gegevens van deze scanner worden door de Bodemkundige Dienst van België omgezet in bruikbare bodem- en taakkaarten.

 De Veris is een bodemscanner die tegelijkertijd 4 metingen doet. Tijdens het rijden wordt continu de elektrische geleidbaarheid van de bodem gemeten zowel in de bouwvoor als tot een diepte van 90 centimeter. Dit geeft een idee van de nutriënten in de grond en de bodemtextuur. Een tweede meting is de pH van de grond. Dit gebeurt door om de 20 à 30 meter een bodemstaal automatisch tegen een pH-meter te drukken. Een spectrometer meet elke seconde het organische koolstofgehalte in een geul die ongeveer 5 cm diep getrokken wordt. Tenslotte wordt via GPS een hoogtekaart gemaakt van het terrein. Om het toestel en de gegevens te kalibreren worden door de Bodemkundige Dienst van België manueel een aantal bodemstalen genomen op het terrein.

Al deze gegevens samen worden door de Bodemkundige Dienst van België omgevormd tot bodemkaarten die in elk GPS-systeem kunnen ingelezen worden. Zo kan zeer plaats-specifiek de bodem gegeven worden wat hij nodig heeft. Wat de Bodemkundige Dienst van België vooral naar voor schuift is de juiste pH-waarde van de bodem, die kan gestuurd worden via bekalking. Wanneer er een te hoge of lage pH-waarde heerst in de bodem heeft dit nadelige gevolgen voor de plantengroei en bodemstructuur. Zo is er een slechte wortelgroei, wordt fosfor vast gelegd, is er slechte opneembaarheid van de nutriënten en een laag rendement van de meststoffen bij een lage pH. Bij een te hoge treedt al snel mangaan-, ijzer en boorgebrek op of wordt fosfor vastgelegd. Uit proefveldonderzoek is gebleken dat verliezen al snel in tientallen procenten lopen wanneer de optimale pH-waarde afwijkt. Met de samengestelde bodemkaarten kan plaatsspecifiek gekalkt worden en zo de homogeniteit van het terrein geoptimaliseerd worden.

Een bodemscan kost €175 per hectare met een minimum van 14 hectare. Deze scan wordt best om de 4 à 5 groeiseizoenen herhaald om optimale resultaten te behouden. Op dit ogenblik is er 1 loonwerker in België die met de gevormde bodemkaarten plaatsspecifiek kan bekalken, voor het scannen zelf wordt voorlopig beroep gedaan op een Nederlandse loonwerker. Naar verwachting zullen snel enkele Belgische loonwerkers mee op de kar springen.

 

%d bloggers liken dit: